Past Secretaries

Dr Rumi Jehangir
(1991)

Dr Kanti Mody
(1995)

Dr Taraprasad Das
(1997)

Dr S Natarajan
(1999)

Dr Cyrus Shroff
(2000)

Dr Cyrus Shroff
(2002)

Dr Gopal Lal Verma
(2004)

Dr Ajit Babu Majji
(2006)

Dr Ajit Babu Majji
(2008)

Dr A Giridhar
(2010)

Dr A Giridhar
(2012)

Dr Vishali Gupta
(2014)

Dr. Raja Narayanan
(2021)